تبلیغات
یک و یک برابر نیست - اسامی نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده مجلس دهم استان آذربایجان شرقی

یک و یک برابر نیست

وبلاگ یک دانشجوی متالورژی - ریخته گری

اسامی نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده مجلس دهم استان آذربایجان شرقی


ستاد انتخابات استان آذربایجان‌شرقی اسامی نامزدهای نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این استان را اعلام کرد.

به گزارش انتخاب 24، اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس در 13 حوزه انتخابیه استان آذربایجان‌شرقی به شرح زیر است:

حوزه اهر و هریس

  1 - مجتبی  اسدی فرزند محمدحسین  کد نامزد 1215

  2 - محمد  اسلامی فرزند مختار  کد نامزد 1216

  3 - لیلی  اکبرزاده اهری فرزند حسین  مشهور به لیلا اکبرزاده اهری کد نامزد 1218

  4 - آقای  مهدی  حسینیان سراجه لو فرزند یداله  مشهور به دکتر حسینی سراجه لو کد نامزد 1246

  5 - بهروز  دعائی فرزند مرتضی  کد نامزد 1247

  6 - اکبر  رحیمی فرزند غضنفر  کد نامزد 1248

  7 - احمد  سعید فرزند اسماعیل  مشهور به کربلای احمد سعیدی کد نامزد 1254

  8 - جلال  شادمان فرزند محرم  کد نامزد 1257

  9 - بیت اله  عبداللهی فرزند عین الله  مشهور به عبداللهى کد نامزد 1258

  10 - خانم  سروناز  غفاری فرزند اصغر  کد نامزد 1259

  11 - نادر  فخیمی هریس فرزند حسن  کد نامزد 1261

  12 - علیرضا  قرداشخانی فرزند ثمود  کد نامزد 1262

  13 - جعفر  کریم پور فرزند صادق  کد نامزد 1267

  14 - نوروز  محمدی فرزند سهراب  کد نامزد 1271

  15 - اردشیر  مظفری فرزند مهدی قلی  مشهور به دکتر مظفری- مهندس مظفری کد نامزد 1272

  16 - داود  موسی پور فرزند حسین  کد نامزد 1275

  17 - علیرضا  نمازپور فرزند محمدحسین  مشهور به - کد نامزد 1276

حوزه بستان آباد

  1 - نسرین  ابقائی فرزند سلیمان  کد نامزد 1214

  2 - قادر  اصغریان فرزند محمود  کد نامزد 1215

  3 - محمد  باقری فرزند علی  کد نامزد 1217

  4 - احد  خیری فرزند رحیم  کد نامزد 1241

  5 - ناصر  سعیدآبادی آذر فرزند خسرو  کد نامزد 1247

  6 - غفور  عبدالهی سفلی فرزند حسن  کد نامزد 1248

  7 - علی  فخرآذر فرزند محمود  مشهور به مهندس فخر آذر کد نامزد 1249

  8 - مجید  فخری دمشقیه فرزند قربان  کد نامزد 1251

  9 - حسین  کرامتی نوجه ده سادات فرزند رضاقلی  کد نامزد 1252

  10 - غلامرضا  نوری قزلجه فرزند سلمان  مشهور به مهندس نوری کد نامزد 1256

  11 - حسن  وحدانی چرزه خون فرزند امام ویردی  کد نامزد 1257

  12 - محمد  وحدتی هلان فرزند محمد عیسی  مشهور به دکتر وحدتی کد نامزد 1258

حوزه بناب

  1 - نادر  اختگان فرزند یعقوب  مشهور به استاد  کد نامزد 1214

  2 - ضیاداله  اعزازی ملکی فرزند ابوطالب   مشهور به زیاد - اعجازی - حجازی کد نامزد 1216

  3 - یعقوب  امیردلیربناب فرزند مهدی  مشهور به دلیر کد نامزد 1218

  4 - محمد  باقری فرزند مصطفی  مشهور به شیخ رضا- بنابی- باقری بنابى کد نامزد 1241

  5 - حمید  پورصادق قدیم فرزند غلامعلى  کد نامزد 1245

  6 - سیاوش  جدی فرزند عزیز  کد نامزد 1246


 حوزه سراب

  1 - آقای  رضا  افراسیابی فرزند عباس  کد نامزد 1215

  2 - آقای  داود  اندرز فرزند قدرت   کد نامزد 1216

  3 - خانم  مهناز  بهمنی فرزند هوشنگ  کد نامزد 1217

  4 - آقای  الماس  پورزاهدی فرزند محمد  کد نامزد 1218

  5 - آقای  جواد  پیرانی رازلیقی فرزند حسین  مشهور به سردار پیران کد نامزد 1219

  6 - آقای  محمد  تجلایی فرزند حسن  کد نامزد 1241

  7 - آقای  یونس  حسینعلی زاده فرزند محمد حسین  مشهور به علیزاده کد نامزد 1245

  8 - آقای  داود  خادم فرزند رستمعلی  کد نامزد 1246

  9 - آقای  یوسف  داودی فرزند ابوالقاسم  کد نامزد 1247

  10 - آقای  مهدی  رضائی فرزند ملک علی  کد نامزد 1249

  11 - آقای  داود  روشنی فرزند قوچعلی  مشهور به سردار روشنی  کد نامزد 1251

  12 - خانم  لیلا  سلطانی فرزند منصور  کد نامزد 1256

  13 - آقای  امیر  صنعتی مهربانی فرزند عبدالعلی  کد نامزد 1257

  14 - آقای  محمود  طاهری مهربانی فرزند موسی  کد نامزد 1258

  15 - آقای  بهمن  عبداله پورآزاد فرزند علی  کد نامزد 1262

  16 - آقای  محمد  عبدالهی فرزند نجفقلی  کد نامزد 1264

  17 - آقای  اکبر  کامرانی فرزند قربان  کد نامزد 1265

  18 - خانم  رباب  مددی فرزند ولی  کد نامزد 1268

  19 - آقای  جواد  مکرم فرزند یداله  کد نامزد 1269

  20 - آقای  احمد  ملکی فرزند یحیی  کد نامزد 1271

  21 - آقای  مجید  نصیرپورسردهائی فرزند ابراهیم  مشهور به سردهایی کد نامزد 1272

  22 - آقای  سیف اله  واحدی فرزند مجید  کد نامزد 1275

 

حوزه شبستر

  1 - آقای  بشیر  آریامنش فرزند یداله  کد نامزد 1214

  2 - خانم  معصومه  آقاپورعلی شاهی فرزند قدرت اله  کد نامزد 1215

  3 - آقای  بخشعلی  اصبحی سیس فرزند فتح اله   کد نامزد 1216

  4 - آقای  قدرت  اصغریان فرزند على اصغر  کد نامزد 1217

  5 - آقای  نورالدین  پورموسی قلی فرزند خلیل   مشهور به آقای شهردار- مهندس پورموسى کد نامزد 1218

  6 - آقای  حسین  خلیلیان وایقان فرزند محمد  مشهور به خلیلیان کد نامزد 1242

  7 - آقای  فریدون  رضائی فرزند ابوالفضل  کد نامزد 1245

  8 - آقای  علیرضا  ظفرپور فرزند جعفر  کد نامزد 1256

  9 - آقای  عباس  عبادتی وایقان فرزند محمدرضا  کد نامزد 1257

  10 - آقای  جمشید  عقلمندمرجانی فرزند محرم  کد نامزد 1259

  11 - آقای  على  علیلو فرزند على اکبر  مشهور به علیلو کد نامزد 1261

  12 - آقای  کریم  غیاثی مرادی فرزند میرزا علی اکبر  مشهور به مهندس غیاثی کد نامزد 1262

  13 - آقای  حسین  محسن زاده قلعه فرزند محمد  کد نامزد 1265

  14 - آقای  حسین  محمدی بینا فرزند محمود  مشهور به دکتربینا کد نامزد 1267

  15 - آقای  مسعود  نمازی شندی فرزند محمد  کد نامزد 1269

  16 - آقای  امین  نوروزی فرزند محمد  کد نامزد 1271

  17 - آقای  علی اکبر  وصفی سیس فرزند یونس   کد نامزد 1274

  18 - آقای  حمید  هراتی فرزند غضنفر  کد نامزد 1272

 

حوزه کلیبر، خداآفرین و هوراند

  1 - آقای  قلی  اله قلی زاده فرزند عبداله  مشهور به حاج قلی کد نامزد 1214

  2 - آقای  علی  بهادری کلیبر فرزند جواد  مشهور به علی وکیل- بهادرانی-دکتر بهادری کد نامزد 1215

  3 - آقای  پرویز  جنگخواه فرزند محمدعلی   مشهور به جنگ خواه کد نامزد 1217

  4 - آقای  علی  زارعی فرزند ولی اله  مشهور به دکتر زارعی کد نامزد 1219

  5 - آقای  پرویز  شکوری فرزند هدایت  کد نامزد 1245

  6 - آقای  داود  صالحی فرزند عین علی  کد نامزد 1246

  7 - آقای  یوسف  صفری فرزند یونس  کد نامزد 1247

  8 - آقای  بهرام  عباس پور فرزند ابراهیم  کد نامزد 1248

  9 - آقای  مظاهر  قصابی فرزند سلدوز  کد نامزد 1252

  10 - آقای  حمداله  قهرمانی فرد فرزند محمدعلی  مشهور به دکتر قهرمانی فرد کد نامزد 1256

  11 - آقای  روح اله  میری فرزند آقامعلی  کد نامزد 1259

  12 - آقای  نوراله  نوراللهی بسطام فرزند محمدعلی  مشهور به محمد کد نامزد 1261

 

حوزه مراغه و عجب‌شیر

  1 - آقای  جعفر  آهی فرزند نوروز على  مشهور به نوحه خواان )مداح( کد نامزد 1214

  2 - آقای  جعفر  بی ضرر فرزند محمدعلی  کد نامزد 1219

  3 - آقای  علی  جلیلی شیشوان فرزند قلی  کد نامزد 1242

  4 - آقای  بهمن  جم فرزند جواد  کد نامزد 1245

  5 - آقای  محمدعلی  حسین زاده فرزند سعیداله  مشهور به - کد نامزد 1246

  6 - آقای  امیر  حیدری فرزند الهویردی  کد نامزد 1247

  7 - آقای  مهدی  دوات گری فرزند جواد  مشهور به حاج مهدی کد نامزد 1249

  8 - آقای  صابر  رائقی فرزند یوسف  کد نامزد 1251

  9 - آقای  حسین  رزی فام فرزند حسن  کد نامزد 1254

  10 - آقای  محمدمهدی  رمضان پورمراغی فرزند محمدباقر  کد نامزد 1256

  11 - آقای  محمد  رهبری فرزند بلال   مشهور به - کد نامزد 1257

  12 - آقای  هادی  سبحانی نیا فرزند على  مشهور به ارومیان کد نامزد 1258

  13 - آقای  موسی  سلطانی فرزند بیت اله  مشهور به سلطانی کد نامزد 1261

  14 - آقای  بولود  سلیمانی فرزند ملک علی  مشهور به دکتر بولود کد نامزد 1262

  15 - آقای  خسرو  صدرحقیقی فرزند محمد رسول  کد نامزد 1264

  16 - آقای  سیامک  صندوقیان شتربانی فرزند محمدعلی  کد نامزد 1265

  17 - آقای  شهرام  عبدی آذر فرزند امامقلی  کد نامزد 1268

  18 - آقای  محمدرضا  عطاریان پروین فرزند رضا  کد نامزد 1269

  19 - آقای  مجتبی  عیدی فرزند علی اصغر  مشهور به - کد نامزد 1271

  20 - آقای  محمد  کریمی طاهر فرزند علی  کد نامزد 1272

  21 - آقای  مهرداد  گل محمدی فرح فرزند جواد  کد نامزد 1274

  22 - آقای  سعید  محمدی فرزند نظامعلى  مشهور به سرور کد نامزد 1276

  23 - آقای  صالح  نظامی چلقائی فرزند محرمعلی  کد نامزد 1287

 

حوزه مرند و جلفا

  1 - آقای  صفرعلی  استادی فرزند قربانعلى  کد نامزد 1218

  2 - آقای  حسین  انتظاری فرزند محمد  کد نامزد 1245

  3 - آقای  روح اله  بابازاده هرزند فرزند محمود  مشهور به رضا کد نامزد 1248

  4 - خانم  معصومه  پاشائی بهرام فرزند حسین  مشهور به پاشایى کد نامزد 1254

  5 - آقای  سعید  جهانشاهلو فرزند قاسم   کد نامزد 1258

  6 - آقای  محمد  حسن نژاد فرزند اسلام  کد نامزد 1262

  7 - آقای  داود  حسین پور فرزند حسین  کد نامزد 1264

  8 - آقای  اصغر  خلفی فرزند حسین  کد نامزد 1268

  9 - آقای  میربهمن  خلقی فرزند میر عباس  کد نامزد 1269

  10 - آقای  کریم  خیالی میاب فرزند مجید  کد نامزد 1271

  11 - آقای  هادی  رحمن زاده بهرام فرزند سودمعلی  کد نامزد 1274

  12 - آقای  کریم  شافعی فرزند عبدالله  کد نامزد 1279

  13 - آقای  علی  شیاری فرزند عباسعلی  مشهور به دکترشیاری کد نامزد 1281

  14 - آقای  عیسی  صبری فرزند نصرت اله  کد نامزد 1284

  15 - آقای  علی  صمدی قربانی فرزند غفار  کد نامزد 1286

  16 - آقای  رحمان  عباسی فرزند حسن  کد نامزد 1294

  17 - آقای  محمدکاظم  عبدیزدانی فرزند قاسم  مشهور به یزدانى کد نامزد 1295

  18 - آقای  علی اکبر  فتاح پورمرندی فرزند على اصغر  کد نامزد 1297

  19 - آقای  جعفر  فتحعلی زاده فرزند على  کد نامزد 1298

  20 - آقای  محرم  فروغی شجاعی فرزند حسین  کد نامزد 1416

  21 - آقای  انور  قاسمی فرزند قوچاقعلی  کد نامزد 1418

  22 - خانم  افتخارالسادات  قافله باشی فرزند سیدعبدالوهاب  مشهور به موسوی - موسوی قافله باشی کد نامزد 1419

  23 - خانم  ویدا  کلانتری فرزند عبالمحمد  کد نامزد 1424

  24 - آقای  حسین  متفکر فرزند اکبر  کد نامزد 1425

  25 - آقای  علی  مجیدی فرزند مجید  کد نامزد 1426

  26 - آقای  لطف اله  مختاری اصل فرزند محمد  کد نامزد 1428

  27 - آقای  روح اله  مهدی لوی فرزند قاسم  کد نامزد 1429

  28 - آقای  عیسی  میرزائی فرزند قربان  کد نامزد 1451

  29 - خانم  زهرا  نصیری فرزند محمد علی  کد نامزد 1454

  30 - آقای  عارف  هوشیاری فرزند حسین  کد نامزد 1456

 

حوزه ملکان

  1 - آقای  شهروز  افخمی فرزند فری برز  مشهور به افخمی بنائم1ظ کد نامزد 1216

  2 - آقای  احمد  انتظاری ملکی فرزند حسن  کد نامزد 1219

  3 - آقای  محمدعلی  حسن پور فرزند اسماعیل  کد نامزد 1246

  4 - آقای  سلمان  خدادادی فرزند ابراهیم  مشهور به حاج سلمان کد نامزد 1249

  5 - آقای  اسفندیار  زایرملکی فرزند رحمت الله  کد نامزد 1251

  6 - آقای  جبار  زینالی فرزند صیاد  کد نامزد 1252

  7 - آقای  سیروس  سعادتی لیلان فرزند مهدیقلی  مشهور به سعادتی کد نامزد 1254

  8 - آقای  ناصر  مراغه فرزند صیاد  مشهور به ناصر مراغه ای کد نامزد 1264

  9 - آقای  صالح  ملکی فرزند یعقوبعلی  مشهور به دکتر ملکی کد نامزد 1267

  10 - آقای  سیدعلی  موسوی فرزند سیدابراهیم  کد نامزد 1269

  11 - آقای  قنبر  واحد فرزند محرم  مشهور به دکتر واحدی کد نامزد 1274

  12 - آقای  الماس  هوشیارمبارکی فرزند اله ویردی  کد نامزد 1272

 

حوزه میانه

  1 - آقای  حسین  ابولقاسم زاده فرزند ایوب  مشهور به حاج حسین -حاج ابوالقاسم کد نامزد 1215

  2 - آقای  پدرام  اجلی فرزند محرم  مشهور به بایرام کد نامزد 1216

  3 - آقای  مظفر  اجلی فرزند یداله   مشهور به پهلوان اجلی - استاد اجلی  کد نامزد 1217

  4 - آقای  محمدحسین  بهبودی فرزند حسن  مشهور به حاجی بهبودی کد نامزد 1218

  5 - آقای  مهدی  جمالی وردوق فرزند غدیر  کد نامزد 1219

  6 - آقای  سید محمد رضا  حاجی اصغری فرزند سید تقی  کد نامزد 1241

  7 - آقای  سید بهلول  حسینی فرزند سید محمد  کد نامزد 1242

  8 - آقای  اسماعیل  حیدری آزاداغمیونی فرزند رحیم   مشهور به دکتر حیدری آزاد کد نامزد 1245

  9 - آقای  علی  رجبی فرزند عباسعلی  کد نامزد 1246

  10 - آقای  مجید  سلیمی ماوی فرزند اسداله   کد نامزد 1247

  11 - آقای  حافظ  شورچی فرزند اسماعیل  کد نامزد 1249

  12 - آقای  هوشنگ  شهبازی فرزند سیف اله  مشهور به خلبان شهبازی-کاپیتان شهبازی کد نامزد 1248

  13 - آقای  یعقوب  شیویاری فرزند یدالله  مشهور به دکتر شیویاری کد نامزد 1251

  14 - آقای  بهنام  صفائی فرزند محرم  کد نامزد 1252

  15 - آقای  فردین  فرمند فرزند فرهاد  مشهور به دکتر فرمند کد نامزد 1257

  16 - آقای  حاجی  قاسمی فرزند ملک  مشهور به دکتر حاجی قاسمی کد نامزد 1258

  17 - آقای  علیرضا  قره داغی فرزند علی  کد نامزد 1259

  18 - آقای  حسنعلی  قنبری ممان فرزند احمد على  کد نامزد 1261

  19 - خانم  شمسی  مجدی فرزند ابراهیم  کد نامزد 1262

  20 - آقای  جواد  مصطفوی فرزند غلام عباس  کد نامزد 1268

  21 - آقای  رضا  ملکی فرزند احمد  کد نامزد 1269

  22 - آقای  قهرمان  مهدیخانی سلیمانلو فرزند سعیداله  مشهور به قهرمان کد نامزد 1271

 

حوزه هشترود و چاراویماق

  1 - آقای  غفار  اسماعیلی فرزند محمدباقر  مشهور به غفاری کد نامزد 1214

  2 - آقای  فرامرز  امیریان فرزند بهزاد  کد نامزد 1216

  3 - آقای  سید حمزه  امینی فرزند میر حسن  مشهور به میر حمزه - سید حمزه موسوی کد نامزد 1217

  4 - آقای  یاسین  توکلی فرزند محمد  مشهور به دکتر توکلی کد نامزد 1218

  5 - آقای  مجید  رفیعی فرزند اکبر  کد نامزد 1241

  6 - آقای  حسین  سلیمانی فرزند غلام  کد نامزد 1242

  7 - آقای  غلامحسین  شیری علی آباد فرزند عبدالعلی  کد نامزد 1245

  8 - آقای  اسفندیار  صادقی فرزند طهماسب  کد نامزد 1246

  9 - آقای  حمید  عبداله پور فرزند زین العابدین  مشهور به دکترحمید کد نامزد 1247

  10 - آقای  احد  عظمی آقبلاغ فرزند قاسم  کد نامزد 1248

  11 - آقای  حسن  مولوی فرزند غلامحسین  کد نامزد 1256

 

حوزه ورزقان

  1 - آقای  محمد  الیاسی فرزند الیاس  مشهور به گل محمد، حاج آقا الیاسى،حاج گل محمد الیاسى کد نامزد  1214

  2 - آقای  ابوالفضل  امانی مهترلو فرزند اسکندر  کد نامزد 1215

  3 - آقای  اسماعیل  پورشریف فرزند رحیم  کد نامزد 1216

  4 - آقای  ذاکر  حیدری فرزند حیدر  مشهور به ذاکری کد نامزد 1217

  5 - آقای  اصغر  دشتبان فرزند على  کد نامزد 1218

  6 - آقای  حسین  دهقان فرزند سلمان  کد نامزد 1219

  7 - آقای  غلامرضا  دهقان فرزند امامعلى  مشهور به دکتر دهقان، دهقانى، دکتر دهقانى،دهقانى کاسین کد نامزد 1241

  8 - آقای  الهویردی  دهقانی فرزند عیسى  مشهور به دهقان، مهندس دهقان، دکتر دهقان، دهقانى، مهندس کد نامزد 1242

  9 - آقای  میکائیل  صفری فرزند نصیراله  کد نامزد 1246

  10 - آقای  علی  عباسی آبخواره فرزند قهرمان  مشهور به دکتر عباسى اوخارا،  کد نامزد 1247

  11 - آقای  محمدرضا  عباسی استمال فرزند علی  مشهور به عباسی کد نامزد 1248

  12 - خانم  زینت  عظیمی اندریان فرزند تقی  مشهور به دکتر عظیمى کد نامزد 1251

  13 - آقای  رضا  علی زاده فرزند سلطان  مشهور به مهندس، مهندس علیزاده، علیزاده کاسین، علیزاده، کد نامزد 1252

  14 - آقای  سعید  علیزاده فرزند عبدالحسین  مشهور به صیاد علیزاده، سرهنگ خاروانا، علیزاده خاروانا کد نامزد 1254

  15 - آقای  علی  قربان زاده ورزقان فرزند الهویردی  کد نامزد 1256

  16 - آقای  محسن  ملکی فرزند رحمان  کد نامزد 1257


منبع : خبرگزاری فارس


نوشته شده در تاریخ جمعه 30 بهمن 1394 توسط ََAdmin