تبلیغات
یک و یک برابر نیست - اسامی نهایی کاندیداهای مجلس دهم تبریز

یک و یک برابر نیست

وبلاگ یک دانشجوی متالورژی - ریخته گری

اسامی نهایی کاندیداهای تایید صلاحیت شده مجلس دهم استان آذربایجان شرقی

 کاندیداهای تایید صلاحیت شدهء حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر

  1 - علی  آجودان زاده فرزند سیف اله  مشهور به دکتر آجودان زاده کد نامزد 1214

  2 - علی  آذریان فرزند حسن  مشهور به مطهری کد نامزد 1218

  3 - آقای  جواد  ابراهیم پورخلیلی فرزند احمد  مشهور به ابراهیم پور کد نامزد 1247

  4 - سعیده  ابراهیمی اصل فرزند حسن   کد نامزد 1248

  5 - حامد  احمدزاده فرزند رضا  کد نامزد 1251

  6 - آقای  حسن  احمدیان فر فرزند حسین  کد نامزد 1254

  7 - محمدرضا  اسلامی فرزند عباسقلى  کد نامزد 1256

  8 - بهروز  اقدم درخشانی فرزند حسین  مشهور به دکتر بهروز درخشان کد نامزد 1259

  9 - کریم  اکبری اقدم فرزند على اشرف  کد نامزد 1262

  10 - میرعلی اصغر  الموسوی فرزند سید حسین  مشهور به موسوی کد نامزد 1264

  11 - حبیب  امدادی جوقان فرزند اصغر  کد نامزد 1268

  12 - یعقوب  انتظارقراملکی فرزند اکبر  مشهور به قراملکی کد نامزد 1274

  13 - حسین  انزابی فرزند محمدحسین  مشهور به انزابى کد نامزد 1276

  14 - فاطمه  اهور فرزند عزیزاله  مشهور به دکترآهور کد نامزد 1278

  15 - صدیقه  ایمان زاده فرزند یوسفعلى  کد نامزد 1281

  16 - ایوب  بابائی فرزند شهید محمدباقر  مشهور به مهندس بابائى کد نامزد 1282

  17 - خانم  ال ناز  بابازاده بدوستانی فرزند محمد  مشهور به بابازاده کد نامزد 1285

  18 - کمال  بارعی فرزند رضى  کد نامزد 1286

  19 - فرزانه  باقری رؤف فرزند ایوب  مشهور به رئوف کد نامزد 1287

  20 - علی  بختیاری فرزند اسرافیل  کد نامزد 1292

 21 - علیرضا  بدری فرزند بدر  کد نامزد 1294

  22 - نظام الدین  برزگری سلطان احمدی فرزند قربانعلى  مشهور به مهندس برزگر کد نامزد 1296

  23 - محمد حسین  بغدادچی فرزند احمد   کد نامزد 1297

  24 - آقای  یونس  بقائی اسگوئی فرزند اکبر  کد نامزد 1412

  25 - امین  بلیلا فرزند صمد  کد نامزد 1415

  26 - شهاب الدین  بیمقدار فرزند محمدحسن  مشهور به مهندس-حاجى- نوه حاجى ملا جواد کد نامزد 1419

  27 - رضا  پاشائی فرزند حسن   مشهور به پاشایى کد نامزد 1421

  28 - عزیز  پاشائی فرزند بیوک آقا  کد نامزد 1424

  29 - ابراهیم  پاشازاده خسروشاهی فرزند محمد  کد نامزد 1425

  30 - هوشنگ  پاکدل صمدی فرزند محمدرضا  کد نامزد 1427

  31 - کریم  پاکپور فرزند حسین على  مشهور به دکتر مهندس پاکپور کد نامزد 1426

  32 - مسعود  پزشکیان فرزند محمد علی   کد نامزد 1428

  33 - فرهاد  پناه نیا فرزند فرج  کد نامزد 1429

  34 - امیر  پیره مردشتربان فرزند رحیم  کد نامزد 1456

  35 - احمد  تقوی کارترپ فرزند حسین  مشهور به سرهنگ جانباز ستاد کد نامزد 1457

‌  36 - آقای  مهرداد  توتون

  37 - آقای  بهروز  توکلی فرزند رستم  کد نامزد 1459

  38 - خانم  اشرف  جباری امیردیزج فرزند محمد  کد نامزد 1464

  39 - آقای  عسگر  جعفری فرزند جبار على  مشهور به پژمان کد نامزد 1467

  40 - آقای  داود  جعفری غازانی فرزند حسین  مشهور به دکتر جعفری کد نامزد 1468

  41 - آقای  حسین  جلائی نوبری فرزند جلیل  مشهور به نوبری کد نامزد 1469

  42 - آقای  وحید  جلیلی هولاسو فرزند اکبر  کد نامزد 1471

  43 - خانم  معصومه  جنگی فرزند محمد  کد نامزد 1474

  44 - آقای  جواد  جوادزاده فرزند احمال  مشهور به دکتر جواد کد نامزد 1478

  45 - آقای  محمد  جوادپور فرزند اسماعیل   کد نامزد 1476

  46 - آقای  سجاد  جودیان فرزند افضل  کد نامزد 1479

  47 - آقای  روح اله  جهانگیری فرزند محمد  کد نامزد 1475

  48 - آقای  محمدحسین  حبشی زاده اصل فرزند احمد  کد نامزد 1482

  49 - آقای  بهلول  حبیبی اصل فرزند على  مشهور به دکتر حبیبى کد نامزد 1484

  50 - آقای  یونس  حسین خواه فرزند عبداله  کد نامزد 1487

  51 - آقای  میرسجاد  حسینی فرزند میر حبیب   کد نامزد 1494

  52 - آقای  خلیل  حسینی آذر فرزند حمید  کد نامزد 1495

  53 - آقای  سیدجمال  حسینی اقدم فرزند میرجلیل   مشهور به دکتر حسینى تلویزیون کد نامزد 1496

  54 - آقای  جعفر  حسینی قره آغاجی فرزند احمد  کد نامزد 1491

  55 - آقای  کاوه  حقوقی فرزند جلیل  کد نامزد 1497

  56 - آقای  رامین  حیدرزاده فرزند کریم  کد نامزد 1512

  57 - آقای  حسن  حیدری فرزند حسنقلى  کد نامزد 1514

  58 - آقای  علی  خادم آذریان فرزند یعقوب  مشهور به دکتر خادم کد نامزد 1516

  59 - آقای  ناصر  خیری فرزند عین الله  مشهور به دکتر خیری کد نامزد 1521

  60 - آقای  ابراهیم  داودی تبریزی فرزند محمود  مشهور به تبریزی  کد نامزد 1524

  61 - آقای  سعید  دباغ نیکوخصلت فرزند حسن  مشهور به دکتر نیکوخصلت کد نامزد 1526

  62 - آقای  سیدمهدی  دلجو فرزند سید محمد  کد نامزد 1528

  63 - آقای  ناصر  دلمقانی زاده فرزند مهدی  کد نامزد 1529

  64 - آقای  مسعود  دل آشوب فرزند داود  کد نامزد 1527

  65 - خانم  بهارک  دیوبند فرزند داود  کد نامزد 1545

  66 - آقای  احسان  رادین مهر فرزند صمداله  کد نامزد 1547

  67 - آقای  عبداله  راسخی فرزند اسد  کد نامزد 1548

  68 - خانم  معصومه  راشد فرزند رجبعلى  کد نامزد 1549

  69 - آقای  محمد  رحیم زاده فرزند مهدی  کد نامزد 1562

  70 - خانم  معصومه  رحیمی آذر فرزند عادل  کد نامزد 1565

  71 - آقای  ولی  رحیمی نژاد فرزند عبدالرحیم  کد نامزد 1567

  72 - آقای  پژمان  رسول اهری فرزند محمد  کد نامزد 1569

  73 - آقای  مجید  رضائی بصیری فرزند صمد  کد نامزد 1572

  74 - خانم  پری ناز  رضائی ممقانی فرزند حسین  کد نامزد 1574

  75 - خانم  لیلا  روزبان عنصرودی فرزند رضا  کد نامزد 1576

  76 - آقای  غلامرضا  زارعی قره بابا فرزند اسماعیل  کد نامزد 1582

  77 - آقای  رضا  زائرقلعه چه فرزند جلیل  مشهور به زائر کد نامزد 1579

  78 - آقای  بهراد  زندیه فرزند احد  مشهور به دکتر زندیه  کد نامزد 1584

  79 - آقای  نقی  زهی فرزند محمد  کد نامزد 1585

  80 - خانم  زهرا  ساعی فرزند احد  کد نامزد 1587

  81 - خانم  معصومه  سرائی فرزند طاهر  مشهور به سرایى کد نامزد 1589

  82 - آقای  احمد  سعیدان فرزند محمدعلى   مشهور به دانش کد نامزد 1595

  83 - آقای  محمد اسماعیل  سعیدی فرزند حسن  مشهور به مریمى در آذرشهر و گوگان کد نامزد 1597

  84 - آقای  جواد  سقای سعیدی فرزند داوود  کد نامزد 1598

  85 - خانم  فاطمه  سلماسی فرزند غلامرضا  کد نامزد 1612

  86 - خانم  نیر  سیدزوار فرزند سیدهادی  کد نامزد 1614

  87 - آقای  اصغر  شفائیه هیق فرزند على حسین  کد نامزد 1618

  88 - آقای  ناصر  شکرزاده فرزند شکر  کد نامزد 1619

  89 - آقای  اصغر  شکیب ینگجه فرزند احمد على  کد نامزد 1621

  90 - آقای  جلال  شیری فرزند هلال  کد نامزد 1627

  91 - آقای  رسول  شیرین سرند فرزند على اکبر  مشهور به شیری سرند کد نامزد 1628

  92 - خانم  فرناز  صاحب خیر فرزند یوسف  مشهور به دکتر فرناز صاحب خیر کد نامزد 1629

  93 - آقای  حامد  صادق زاده زنوزی فرزند صادق  مشهور به مهندس صادق زاده زنوزی کد نامزد 1641

  94 - خانم  روح انگیز  صادقیان فرزند عربعلى  کد نامزد 1642

  95 - آقای  امیر  صدیق زاده بنام فرزند محمد  کد نامزد 1645

  96 - آقای  محمدعلی  صدیقی علاء فرزند محمد   مشهور به صدیقى کد نامزد 1646

  97 - آقای  علیرضا  صفا فرزند قوام الدین  کد نامزد 1647

  98 - آقای  میکائیل  صفا فرزند سلطانعلی  مشهور به صفائی کد نامزد 1648

  99 - آقای  بابک  صفوی مهر فرزند حسن  کد نامزد 1651

  100 - خانم  فاطمه  صلاح پورانرجان فرزند محمد  کد نامزد 1652

  101 - آقای  حسین  طایفی نصرآبادی فرزند ابوالقاسم  کد نامزد 1654

  102 - آقای  سیدناصر  طباطبایى حسینی فرزند سید جمال  کد نامزد 1657

  103 - آقای  رضا  طیبی خسروشاهی فرزند عبدالعلى  کد نامزد 1659

  104 - آقای  توحید  عابدی فرزند حسین  مشهور به عابدی کد نامزد 1671

  105 - آقای  اکبر  عالی نژاد فرزند اصغر  مشهور به عالى کد نامزد 1674

  106 - آقای  عباس  عباس زاده فرزند بهمن  مشهور به داماد ملکوتى کد نامزد 1676

  107 - آقای  سعید  عبداله یان فرزند داود  کد نامزد 1679

  108 - آقای  حسین  عبدی فرزند علمحمد  کد نامزد 1681

  109 - آقای  مهدی  عزیزی فرزند ایواله  کد نامزد 1685

  110 - آقای  احمد  علی رضابیگی فرزند قدرت  مشهور به بیگى کد نامزد 1691

  111 - آقای  محمد  علی عباس نژادهریس فرزند سیفعلى   کد نامزد 1692

  112 - خانم  فاطمه  علی پور فرزند اسفندیار   کد نامزد 1689

  113 - آقای  بابک  علیاری فرزند محمد  کد نامزد 1694

  114 - آقای  صمد  علیزاده فرزند بهمن  کد نامزد 1695

  115 - آقای  اکبر  عمرانی زنوز فرزند نادر آقا   مشهور به دکتر عمرانى  کد نامزد 1696

  116 - آقای  حسن  فدائی شجاعی فرزند حسین  کد نامزد 1714

  117 - آقای  احد  فرج پورقمری فرزند مجید  کد نامزد 1716

  118 - آقای  رضا  فرجی فرزند یارعلی  کد نامزد 1719

  119 - آقای  فرهاد  فرشی جلالی فرزند جلیل  کد نامزد 1725

  120 - آقای  علی رضا  فرضی فرزند على  کد نامزد 1726

  121 - آقای  محمدحسین  فرهنگی فرزند فرضعلى  مشهور به فرهنگ-فرهنگیان کد نامزد 1728

  122 - آقای  فرید  فیروزمند فرزند جواد  کد نامزد 1742

  123 - آقای  حسین  فیض اله زاده فرزند بابا  کد نامزد 1745

  124 - آقای  غلامحسین  قره خانی فرزند باپیر  کد نامزد 1747

  125 - آقای  میرهادی  قره سیدرومیانی فرزند میریوسف  کد نامزد 1748

  126 - خانم  میترا  قنبرمولائی فرزند محمد  کد نامزد 1752

  127 - آقای  غلامرضا  کاظمی اسلامیان فرزند یحیی  کد نامزد 1756

  128 - خانم  نعیمه  کرداوغلی آذر فرزند حمید  کد نامزد 1758

  129 - آقای  فرمان  کرمروان فرزند محمدکاظم  کد نامزد 1759

  130 - خانم  ماندانا  کلاهدوزمحمدی فرزند محمد رضا  کد نامزد 1765

  131 - آقای  مهدی  کوه سلطانی فرزند رسول  کد نامزد 1767

  132 - آقای  مجید  کیوانی فرزند محبوب   کد نامزد 1769

  133 - آقای  قاسم  کیوانی اقداش فرزند بیت الله  مشهور به سعید کد نامزد 1781

  134 - آقای  مرتضی  گاوداراکبری فرزند رضا   کد نامزد 1782

  135 - خانم  منیژه  گیلانی فرزند نادر   کد نامزد 1785

  136 - آقای  لطیف  لطیفی فرزند سیف اله  مشهور به استاد لطیفى کد نامزد 1786

  137 - آقای  رحیم  مجیدی فرزند اسمعیل  کد نامزد 1787

  138 - آقای  مسعود  محمدیان مقدم قاضیجهانی فرزند حسین  مشهور به دکتر محمدیان کد نامزد 1794

  139 - آقای  سیدبهرام  مرتضوی اسکوئی فرزند میر على اصغر  کد نامزد 1798

  140 - آقای  محمدحسین  مسعودی گاوگانی فرزند میرزا تقى  مشهور به گوگانى-حاجى کد نامزد 1815

  141 - آقای  حمید  مظاهری راد فرزند کریم  کد نامزد 1816

  142 - آقای  احمد  معمارزاده فرزند محمدباقر  کد نامزد 1817

  143 - آقای  صمد  مغانی فرزند حسین  مشهور به مهندس مغانى - حاج صمد کد نامزد 1819

  144 - آقای  عادل  ملائی فرزند عبدالحسین  مشهور به ملائى ورزقان کد نامزد 1826

  145 - خانم  فاطمه  ملکى فرزند قاسم  کد نامزد 1827

  146 - آقای  علی رضا  منادی سفیدان فرزند على  مشهور به دکترمنادی کد نامزد 1828

  147 - آقای  گودرز  منتظم فرزند شمس اله  کد نامزد 1829

  148 - آقای  بهرام  منصوری اصل فرزند على اصغر  کد نامزد 1841

  149 - خانم  منصوره  موسوی زاده فرزند میر قاسم   کد نامزد 1851

  150 - آقای  میرحبیب  میربی رنگ فرزند میر مصطفى  کد نامزد 1856

  151 - آقای  سیدمحمدرضا  میرتاج الدینی فرزند میراحمد  مشهور به تاج الدینى کد نامزد 1857

  152 - آقای  امیر  ناصری نهر فرزند سرخان  کد نامزد 1858

  153 - آقای  محمد  نژدشفیعی زاد فرزند مهدی  مشهور به  مهندس شفیعى کد نامزد 1864

  154 - آقای  حسین  نصیری فرزند اسداله  کد نامزد 1865

  155 - آقای  علیرضا  نظری اسفنگره فرزند شرینعلی  کد نامزد 1867

  156 - آقای  علیرضا  نوین فرزند حسن  مشهور به شهردار نوین- سردار نوین- مهندس نوین کد نامزد 1871

  157 - آقای  مسعود  نیرومند فرزند محمد رضا  کد نامزد 1874

  158 - آقای  علی اصغر  وثوقی فرزند میرزاصادق  کد نامزد 1892

  159 - آقای  بهزاد  وکیلی ملک لو فرزند بهروز  مشهور به دکتر وکیلى کد نامزد 1894

  160 - آقای  جواد  هاشم پور فرزند ابو طالب  کد نامزد 1879

  161 - آقای  عزیز  همایونی راد فرزند رضا  مشهور به دکتر همایونى کد نامزد 1891
نوشته شده در تاریخ جمعه 30 بهمن 1394 توسط ََAdmin